PŘihlÁŠka ŠkolnÍho sportovnÍho klubu jako organizaČnÍ jednotky

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČeskÉ republiky, z.s.

 

vyplňují pouze dosud neregistrované kluby!!

název ŠSK (obsahuje název a adresu školského zařízení):

                 *

adresa:   *

PSČ:         * Město: * okres: *

kraj:         *

Složení výboru ŠSK*:

 

 

1.

Jméno a příjmení

Datum narození

 

  *

*

 

Adresa trvalého pobytu

Podpis

 

  *

 

2.

Jméno a příjmení

Datum narození

 

  *

*

 

Adresa trvalého pobytu

Podpis

 

  *

 

3.

Jméno a příjmení

Datum narození

 

  *

*

 

Adresa trvalého pobytu

Podpis

 

  *

 

* pro založení ŠSK je nutné ustanovit výbor ŠSK, jeho členy musí být minimálně 3 osoby starší 18 let.

Jméno a příjmení předsedy ŠSK

Adresa do zaměstnání

*

  *

Kontaktní údaje

Telefon:

*

Mobil:

*

E-mail:

* 

E-mail vedení školy:

* 

 

Výše uvedení členové výboru Školního sportovního klubu AŠSK ČR při ....................... podpisem této přihlášky vyjadřují svoji svobodnou vůli vytvářet podmínky pro sportovní a pohybové činnosti v rámci dané školy nebo školského zařízení v souladu s účelem a posláním spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., dle stanov spolku.  Členové výboru prohlašují, že souhlasí se stanovami spolku a budou jimi jako členové spolku vázáni. Písemné přihlášky fyzických osob – členů s určením vůle členů podílet se na činnosti spolku v rámci konkrétního nově ustaveného školního sportovního klubu jsou uloženy u předsedy ŠSK.

Školní sportovní klub fungující při škole nebo školském zařízení, podléhá platným vnitřním předpisům příslušné školy, zejména těch týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů.

 

V………………………., dne ……………..

 

……………………………………………...

 podpis předsedy ŠSK        

 

Ředitelství školy potvrzuje, že souhlasí se založením školního sportovního klubu, a deklaruje svou podporu činnosti ŠSK na škole (možnost využití školních prostor, náčiní apod.)

Razítko a podpis ředitele školy:

 

 

 

 

IČ: *

 

 

 

 

  *

………………………………..

Jméno a příjmení ředitele školy

 

Právní postavení školního sportovního klubu AŠSK ČR

Po přidělení registračního čísla sekretariátem AŠSK ČR (např.: MSL 738 55) se školní sportovní klub stává organizační jednotkou AŠSK, ve smyslu stanov (č. IV, bod 1.1.).  ŠSK může také nabývat právní osobnosti pobočného spolku, pokud požádá prostřednictvím sekretariátu výkonný výbor AŠSK o registraci právní osobnosti pobočného spolku zápisem pobočného spolku do spolkového rejstříku.